باز طراحی

همیشه ساختمان هایی هستند که از ابتدا توجه کافی به طراحی آنها نشده یا به مرور زمان کاربری های جدیدی برای آن ها تعریف شده که ساختمان دیگر قادر به تامین آن نبوده ، با این حال امکان تخریب  و ساختن مجدد آن ها از ابتدا نیست .

در این پرژه ها باید با توجه به محدودیت های موجود از ابتدا طراحی را شروع کرد و با خلاقیت فراوان از تمام امکانات موجود در ساختمان قبلی استفاده کرد و در عین حال کاربری های جدید آن را هم پیش بینی کرد .

keyboard_arrow_up